Ενοποιημένη διαχείριση πολλαπλών βάσεων αναφορών (Citation Indexes) για τον εμπλουτισμό Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Authors: 
Δημήτριος Κουής, Γιώργος Βεράνης, Μάριος Ζέρβας, Πέτρος Αρτέμης, Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Χρήστος Μπέλλας

Βασικό πρόβλημα για κάθε ερευνητή αλλά και φορέων όπως αυτοί που επιφορτίζονται με το ρόλο της αξιολόγησης (π.χ. Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας) της ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών οντοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, τμημάτων, ολόκληρων ιδρυμάτων κ.λπ.) είναι ο εντοπισμός και η άντληση των βιβλιογραφικών εγγραφών των επιστημονικών δημοσιευμάτων (documents) και των αναφορών σε αυτές (citations), για κάθε ερευνητή, με αυτόματο τρόπο από τις διάφορες βάσεις αναφορών (citation indexes). Ακόμα και αν αυτό επιτευχθεί παραμένει ζητούμενο τόσο η αποδιπλοποίηση (ενοποίηση) των εγγραφών (documents) και των αναφορών, ώστε να είναι εφικτός υπολογισμός καθολικών (global) ή ενιαίων βιβλιομετρικών δεικτών. Επιπλέον, εφόσον είναι διαθέσιμο ένα εργαλείο που θα μπορέσει να υλοποιήσει την λειτουργία που μόλις αναλύθηκε, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τα Ερευνητικά τους Αποθετήρια με δυνατότητες αυτόματου εμπλουτισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την υλοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου για την άντληση δεδομένων από τις τεσσερις κυριότερες βάσεις αναφορών [Scopus, Google Scholar (GS), Web of Science (WoS) και PubMed] καθώς και από την υπηρεσία ORCID. Στόχος του εργαλείου είναι η ενοποιημένη διαχείριση πολλαπλών βάσεων αναφορών και συγκεκριμένα η συγκέντρωση των δεδομένων σε επίπεδο ερευνητή και η μετέπειτα εφαρμογή αλγορίθμων αποδιπλοποίησης, ώστε τελικά να προκύπτει μια λίστα με τις μοναδικές δημοσιεύσεις. Τα δεδομένα αυτά σε επόμενο στάδιο συνδυάζονται με τα δεδομένα ενός Ιδρυματικού Αποθετηρίου και μετατρέπονται σε κατάλληλη μορφή για την εισαγωγή τους από τους βιβλιοθηκονόμους - διαχειριστές.
Ως παράδειγμα εφαρμογής και αφορμή για τη δημιουργία του παραπάνω εργαλείου έχει επιλεγεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο Κτίσις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα η άντληση και επεξεργασία των δεδομένων του ακαδημαϊκού του προσωπικού. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι βέβαιο ότι μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο των ελληνικών και όχι μόνο πανεπιστημίων.

Date: 
2021
Affiliation: 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Language: 
el
Type: 
Conference: 
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Event: 
Online