Conference

Conference

Ενοποιημένη διαχείριση πολλαπλών βάσεων αναφορών (Citation Indexes) για τον εμπλουτισμό Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Βασικό πρόβλημα για κάθε ερευνητή αλλά και φορέων όπως αυτοί που επιφορτίζονται με το ρόλο της αξιολόγησης (π.χ. Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας) της ερευνητικής δραστηριότητας ακαδημαϊκών οντοτήτων (π.χ. εργαστηρίων, τμημάτων, ολόκληρων ιδρυμάτων κ.λπ.) είναι ο εντοπισμός και η άντληση των βιβλιογραφικών εγγραφών των επιστημονικών δημοσιευμάτων (documents) και των αναφορών σε αυτές (citations), για κάθε ερευνητή, με αυτόματο τρόπο από τις διάφορες βάσεις αναφορών (citation indexes).

Η πορεία προς την ανοιχτή πρόσβαση μέσω των Creative Commons – Περίπτωση ΚΤΙΣΙΣ

Το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης κερδίζει συνεχώς έδαφος σε όλο τον κόσμο, και ήδη ένας μεγάλος αριθμός Πανεπιστημίων έχει υιοθετήσει τις αρχές της ανοιχτής πρόσβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα της ανοιχτής πρόσβασης λόγω της ηθικής διάστασης του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου καθώς και της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου. Μια από τις δημοφιλέστερες άδειες χρήσης για το περιεχόμενο ανοιχτής πρόσβασης αποτελούν οι άδειες Creative Commons.

Ktisis: Building an open access institutional and cultural repository

The unique value of cultural heritage has long been recognized together with the need for accurate and detailed information in order to preserve and manage cultural heritage material. Any organization whose mission includes promoting access to information is aware of the value of digital collections. For the last few years, digital technology has become very familiar in cultural organizations, providing enhanced access to the content.

Promoting Open Access at the Cyprus University of Technology: survey results

Today the Open Access movement gains more and more followers. The Library and Information Services at the Cyprus University of Technology has defined Open Access as one of its main strategies. Considering the current economic crisis, Open Access appears to be a solution to the reduction of funds at the academic institutions. The objective of this paper is to evaluate the perception and reaction of the academic community of the Cyprus University of Technology towards Open Access.

Scholar publications and open access policies: the Ktisis case

Throughout the world, academic libraries have come to the conclusion that the development of institutional repositories must be one of their major goals. Institutional repositories are the means for libraries to provide access to the research product of the academic community and also to promote open access. The publication of the research results in open access journals assists in the global diffusion of this information. The open access movement is becoming very popular among the academic institutions. Today more than 320 organizations have signed the Berlin declaration on Open Access.

Ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Europeana μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Locloud

Τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (ψηφιακά αποθετήρια) αποτελούν την κυριότερη πλατφόρμα για τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη μακροχρόνια διαφύλαξη της.

Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζοντας το μοντέλο του πληθοπορισμού

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για την εφαρμογή της σύμβασης για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναγνωρίζει το καθήκον να διασφαλίσει τον εντοπισμό, να προστατεύσει, να αναδείξει και να μεταφέρει στις μελλοντικές γενεές την πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι εντονότερη και επιβάλλεται στην περίπτωση της Κύπρου όπου μετά την Τουρκική εισβολή έχει βεβηλωθεί και καταστραφεί μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομίας.

Next generation Institutional Repositories: The case of the CUT Institutional Repository KTISIS

This paper focuses on the transformation of the institutional repository KTISIS into a Current Research Information System (CRIS). KTISIS is the first presentation of a European CRIS implemented with the open-source software DSpace-CRIS. In this paper, we present how KTISIS was tailored according to the DSpace-CRIS features in order to satisfy our own repository needs. Our work aims to keep KTISIS up to date with the current status of technologies, following the guidelines for Next Generation Repositories as published by the COAR Next Generation Repositories Working Group.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας – Περίπτωση ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ

Η ανάπτυξη των ιδρυματικών καταθετριών κυρίως με τη χρήση των λογισμικών ανοικτού κώδικα και η καθιέρωση τους ως ένα σημαντικό εργαλείο καταγραφής της έρευνας μέσα σε ένα τοπικό και διεθνές περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός αναμεσά στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα είναι έντονος. Όπως επίσης και η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης ως εναλλακτικό μοντέλο έναντι των εμπορικών εκδοτών.