αρχεία

Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζοντας το μοντέλο του πληθοπορισμού

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για την εφαρμογή της σύμβασης για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναγνωρίζει το καθήκον να διασφαλίσει τον εντοπισμό, να προστατεύσει, να αναδείξει και να μεταφέρει στις μελλοντικές γενεές την πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι εντονότερη και επιβάλλεται στην περίπτωση της Κύπρου όπου μετά την Τουρκική εισβολή έχει βεβηλωθεί και καταστραφεί μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομίας.