Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας – Περίπτωση ιδρυματικού καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ

Authors: 
Μάριος Ζέρβας, Πέτρος Αρτέμη

Η ανάπτυξη των ιδρυματικών καταθετριών κυρίως με τη χρήση των λογισμικών ανοικτού κώδικα και η καθιέρωση τους ως ένα σημαντικό εργαλείο καταγραφής της έρευνας μέσα σε ένα τοπικό και διεθνές περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός αναμεσά στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα είναι έντονος. Όπως επίσης και η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και των επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης ως εναλλακτικό μοντέλο έναντι των εμπορικών εκδοτών. Συνάμα με τις αυξανόμενες πιέσεις των κρατικών χρηματοδοτών της έρευνας και κυρίως της ευρωπαϊκής ένωσης για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης Horizon2020 και του Plan S έχουν ως αποτέλεσμα και καθιστούν ακόμη πιο σημαντική την ανάπτυξη των ιδρυματικών καταθετριών με στόχο την άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ακολουθώντας τις οδηγίες του European University Association (EUA) προχώρησε στη δημιουργία ιδρυματικού καταθετηρίου με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα DSpace και εξασφάλισε τις απαραίτητες αποφάσεις για την υποχρεωτική κατάθεση των δημοσιεύσεων όλων των μελών ΔΕΠ στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ. Στη συνέχεια υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες του COAR για την δημιουργία ιδρυματικών καταθετηρίων επόμενης γενιάς.

Επιπλέον η Βιβλιοθήκη του ΤΠΚ ανέπτυξε πολιτικές για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης με τη δημιουργία δύο ταμείων χρηματοδότησης των εξόδων δημοσίευσης σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία ανοικτής πρόσβασης.

Η ΒΤΠ αντιλαμβανόμενη τη σημασία του ORCID προχώρησε στη στήριξη του συγκεκριμένου μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ως συνδρομητής, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τα απαραίτητα εργαλεία, για την σύνδεση του ORCID των μελών του πανεπιστημίου με το πανεπιστήμιο και το ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ, όπως επίσης και την άντληση των δεδομένων από το προφίλ ORCID τους.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συνέχεις προσπάθειες της Βιβλιοθήκης για την συγκέντρωση, καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας από διεθνής βάσεις δεδομένων (Scopus, WoS, PubMed) και η μετάβαση σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας (DSpace-CRIS). Μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης τους στο ΚΤΙΣΙΣ με την χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού ORCID και καταχώρησης όλων των δραστηριοτήτων τους πέραν των δημοσιεύσεων στο προσωπικό τους προφίλ, όπως συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιτροπές, ομιλίες σε συνέδρια, κ.λ.π. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό χαρτοφυλάκιο δίνουν μια πλήρη εικόνα για την ερευνητική παραγωγή στις αρχές του πανεπιστημίου και σε αξιολογητές, σε επίπεδο σχολής, τμήματος και ερευνητή. Επίσης γίνεται αναφορά στην σημαντικότητα στήριξης της συγκεκριμένης προσπάθειας από τις αρχές του πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχή ανταγωνισμό ανάμεσα στα πανεπιστήμια σε τοπικό και διεθνή επίπεδο με τη συμμετοχή σε αξιολογήσεις ‘rankings’ όπου απαιτείται η όσο το δυνατό ολοκληρωμένη καταγραφή των δραστηριοτήτων της έρευνας.

Date: 
2019
Affiliation: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Language: 
EL
Type: 
Conference: 
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Event: 
Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο
Full Text: