Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS): Ολιστική Καταγραφή των Ερευνητικών Δεδομένων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

Authors: 
Πέτρος Αρτέμη, Μάριος Ζέρβας

Σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον τα ερευνητικά δεδομένα που παράγονται σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας της έρευνας αλλά και για την κατάταξη των πανεπιστημίων σε πίνακες διεθνούς κατάταξης (rankings).

Τα τελευταία χρόνια τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας χρησιμοποιούνται ευρέως στο διεθνή χώρο για τη διαχείριση, την προβολή, την παρακολούθηση και την αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας είτε σε επίπεδο ενός ιδρύματος είτε σε εθνικό επίπεδο. Η διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Έρευνας δίνει τη δυνατότητα στο ίδρυμα να παρακολουθεί άμεσα την ερευνητική δραστηριότητα που συντελείται στον οργανισμό, σε διαφορετικά επίπεδα όπως ανά Σχολή, Τμήμα και Ίδρυμα κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής της. Επιπρόσθετα τα ερευνητικά δεδομένα είναι άμεσα προσβάσιμα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΠΑΚ αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για τη διαχείριση της ερευνητικής παραγωγής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του ιδρυματικού καταθετηρίου σε ένα Πληροφοριακό Συστήματα Διαχείρισης της Έρευνας (CRIS). Επιπλέων σε συνεργασία με τις αρχές του Πανεπιστημίου έχει εφαρμόσει Πολιτική Χρηματοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας των ερευνητών με βάση τα δεδομένα που εισάγονται στο Σύστημα Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας. Περεταίρω με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών Web APIs και την αυτόματη εισαγωγή βιβλιογραφικών δεδομένων από βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων όπως είναι η Scopus, Web of Science, PubMed, Google Scholar, ORCID θα βελτιώσει την διαδικασία εισαγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας στο σύστημα διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στην αποτύπωση και αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι συνεχείς προσπάθειες της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας και στην υιοθέτηση Πολιτικών Διαχείρισης Δεδομένων και Πολιτικής Χρηματοδότησης της Ερευνητικής Δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας έχει αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα όπως επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά έργα, σύνολα δεδομένων τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με τα προφίλ των ερευνητών.

Date: 
2021
Affiliation: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Language: 
el
Type: 
Conference: 
27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Event: 
Online
Full Text: